Om skolan

Såhär vill jag formulare min syn på vad som är viktigt i skolan för att alla elever ska få uppleva framgång.

  • Trygga elever – en grundförutsättning
    Grunden för att elever ska nå målen är ett de känner sig trygga i skolmiljön. Jag önskar  att  elever ska känna sig respekterade och respektera andra. I en trygg miljö är det även tillåtet att göra misstag – men vi ska lära oss av våra misstag och gå vidare.
  • Kunskaper – inträdesbiljetten till ett rikt liv 
    För att ge ungdomar goda valmöjligheter inför framtiden och en bra start i livet så behövs goda kunskaper. Min förhoppning är att elever ska känna att det är roligt att lära sig och att de möts av personal som tror på deras förmåga att utvecklas. När elever gör framsteg i skolarbetet ska de få beröm.
  • Social kompetens – en viktig framgångsfaktor i livet
    Förutom bra kunskaper behöver elever också utveckla sin sociala kompetens. För att  utveckla dessa förmågor ska  verksamheten utformas så att elevers ansvarstagande och känsla av delaktighet uppnås. Förutom vanliga lektioner så är kontakter med samhället utanför skolan utmärkta tillfällen att träna på detta. När vi eftersträvar att möta våra medmänniskor som vi själva vill bli bemötta så har vi kommit långt.